• Novinky

      • Organizačné zabezpečenie prevádzky školy od 22.6.2020

      • Nástup žiakov 6.- 9. ročníka ZŠ:

       V prípade záujmu o obed je potrebné nahlásiť sa u vedúcej ŠJ na tel. čísle 033 647 25 66.

       1. Žiaci nastupujú do školy od 7.45 do 8.00 hod. Prejdú ranným filtrom.

       2. Je nutné mať dve rúška /jedno na tvári/, papierové vreckovky a podpísané vyhlásenie o bezúhonnosti.

       3. Povinná účasť žiakov je od 25. do 26.6. 2020 z dôvodu odovzdávania učebníc, kontroly a preberania návratiek.

       Pre žiakov 1. - 5. ročníka sa nič nemení.

       Pobyt žiakov v škole bude pre 1. – 4. ročník ZŠ od 7.00 do 11.30 hod., pre 5. ročník ZŠ od 8.00 do 12.30 hod.   - tzn., že od pondelka 15.6.2020 bude fungovať ranný klub ŠKD od 7.00 do 8.00 hod.   Skupiny žiakov v škole a ŠKD už nie sú obmedzené počtom 20.       

       ŠKD pre prihlásených od 11.30 hod. do 16.00 hod.

       V prípade záujmu o obed je potrebné nahlásiť sa do 29.5.2020  u vedúcej ŠJ na tel. čísle 033 647 2566.

       Príchod do školy a ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk) prebieha od 7.00 do 8.00 hod priebežne, žiaci vchádzajú hlavným vchodom.  

       Zákonný zástupca žiaka v ZŠ:

       1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy – žiak príde ráno s rúškom, vchádza hlavným vchodom. 

       2. Predkladá  pri prvom nástupe žiaka do školy ( alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie). Môžete si ho stiahnuť na webovej stránke školy alebo osobne vyzdvihnúť.


       3. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       4. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň  2 rúška a papierové jednorazové vreckovky, desiatu, dostatok tekutín – žiaci budú väčšinu času tráviť vonku, z tohto dôvodu je tiež vhodné, aby žiaci chodili do školy v športovom oblečení a športovej obuvi.

       5. Sleduje oznamy na webovej stránke školy a triednej učiteľky na IŽK a zabezpečí, aby žiak mal vždy potrebné veci, či školské pomôcky.

       6. Vopred nahlási triednej učiteľke  spôsob odchodu svojho dieťaťa z ŠKD (sám alebo v sprievode osoby žijúcej v spoločnej domácnosti s dieťaťom).

       7. Okrem žiakov a zamestnancov školy nik nevstupuje do budovy školy.

       Deti z ŠKD si budete preberať vo vopred stanovenom čase a počkáte e na svoje dieťa von pri dverách.

        

       Spolu to zvládneme!

       Tešíme sa na vás!

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti: