• Novinky

      • Účelové cvičenie - 14.9.2021

      • Teoretické vedomosti z oblasty ochrany života a zdravia, dopravnej výchovy a environmentálnej výchovy sme si overili prakticky úlohami na stanovištiach v prírode. Krásne utorkové počasie nám spríjemnilo účelové cvičenie U Hrnčíra.

      • Začíname: Dejepisná exkurzia - 9. ročník

      • Využili sme krásne počasie a exkurziou v Bratislave sme si priblížili významné momenty slovenských a svetových dejín. Slavín ako memento  2. svetovej vojny (  1. septembra sme si pripomenuli začiatok vojny) a Milan Rastislav Štefánik ako zakladateľ samostatného štátu Slovákov a Čechov. Nechýbala ani architektúra 20. storočia a samozrejme pohyb - ten nám naozaj počas minulého školského  roku chýbal!  

      • Začíname - prírodovedný kútik v 3.B

      • Na žiakov 3.B triedy čaká prírodovedný kútik s teráriom mláďat afrických slimákov Achatina achatina ghana albino body.

       Celý rok tak môžu sledovať ich rast a otestovať svoju zodpovednosť za starostlivosť o domáce zviera. Vedeli ste že dorastajú až do 30 centimetrov?!

      • Zvonenie - rozvrh hodín - nové!!!

      • Z dôvodu rešpektovania hygienicko-epidemiologických opatrení pri stravovaní v školskej jedálni sme museli upraviť aj časy zvonenia na jednotlivé hodiny (6. hodina končí rovnako ako doteraz 13.30 hod.). Žiaci našej školy začínajú obedovať od 12.00 hod. Obedňajšia prestávka je pre všetkých žiakov od 12.10 do 12.45 hod. 

       Rozvrh nájdete nižšie.

      • Oznam vedúcej školskej jedálne

      • Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 1.8.2021  do 31.12.2021 sa deťom a žiakom od 6 rokov   -  do 15 rokov dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa NEPOSKYTUJE, okrem výnimiek.

       Žiaci sa na stravu prihlasovali v mesiaci jún 2021 vypísaním   ZÁPISNÉHO  LÍSTKA.

       Ak si to niektorí rozmysleli - chcú chodiť na stravu a noví žiaci sa môžu zapísať v kancelárii školskej jedálne alebo na čísle 033 647 25 66. Prípadne mailom: sj.modra@gmail.com

       Každému stravníkovi sa vydá obed na základe stravovacieho čipu.

       Poukážky na stravu a réžiu dostanú stravníci na dva mesiace / september-október/.

       I.stupeň  =  1,21 €/ 1 obed + réžia

       II.stupeň =   1,30 €/1 obed  + réžia

      • Informácie k nástupu žiakov do škôl v šk. r. 2021/2022

      • Nový školský rok sa blíži a v súvislosti s tým pripravilo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nový manuál pre fungovanie v školách  a školských zariadeniach.

       Školy sa od 2.9.2021 riadia podľa 3 pravidiel:

       1. školy sa nebudú zatvárať plošne, iba triedy, kde sa vyskytne COVID. Trieda, v ktorej bude pozitívny žiak, pôjde na 14 dní  do karantény, okrem žiakov s výnimkou (očkovaný žiak alebo  žiak, ktorý  prekonal COVID za posledných 180 dní). Trieda prejde najneskôr na tretí deň na dištančné vzdelávanie. Ak nebudeme personálne schopní zabezpečiť výučbu doma aj v škole (pre výnimky), celá trieda sa bude vzdelávať dištančne.
       2. test nie je podmienkou na nástup do školy
       3. pri výskyte pozitívnej osoby v triede  sa škola riadi podľa aktuálne platných vyhlášok ÚVZ.

       Z manuálu vyberáme:

       • zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Vyhlásenie o bezpríznakovosti (len cez EduPage rodičovské konto). toto vyhlásenie sa predkladá ak po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov.
       • zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní  z dôvodu ochorenia musí predložiť  "Potvrdenie o chorobe" od všeobecného lekára pre deti a dorast. V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, z čoho vyplývajú rôzne následky.
       • v základnej škole je ranný filter odporúčaný vo všetkých farbách  okresov COVID automatu. Ak sa riaditeľ rozhodne pre vykonávanie ranného filtra, tak je jeho absolvovanie povinné pre všetkých žiakov.
       • na základe sprísnených hygienicko-epidemiologických nariadení bude upravovaný režim v školách podľa ich personálnych, materiálnych a priestorových možností, napr. pôjde o zmenu  času začiatku a konca vyučovania, o zmenu času prestávok, zrušenie určitých krúžkov a pod.
       • medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne 2 rúška na každý deň (jedno má byť náhradné) a papierové vreckovky.
       • zákonný zástupca  je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID -19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi lekárom alebo RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nesmie navštevovať školu.    
      • Slávnostné otvorenie školského roku 2.9.2021

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 bude 2. septembra 2021 prebiehať nasledovne:

       1. stupeň ZŠ  o 8.00 hod. pred hlavným vchodom do školy.

       2.stupeň ZŠ o 9.00 hod.

       V prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do tried.

       Vstup do školy je povolený len s rúškom a potvrdeným Vyhlásením o bezinfekčnosti  (žiaci) cez rodičovské  EduPage konto.

        

      • Informácie pre prvákov

      • Slávnostné otvorenie šk. roku bude 2.9.2021 o 8.00 hod. pred hlavným vchodom do školy. Riaditeľka školy po privítaní žiakov predstaví triedne panie učiteľky a panie vychovávateľky. Potom bude nasledovať prehliadka priestorov školy a jednotlivých tried a prvé rodičovské združenie. Do priestorov školy môžu vstúpiť zákonní zástupcovia prvákov  len s rúškom a vyplneným Vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka - viď nižšie.

      • Pokyny pre žiakov - 3.9.2021

      • Nástup do školy je do 7.50 hod. Prvý stupeň vchádza hlavným vchodom, druhý stupeň vedľajším vchodom. Pri vstupe sa bude vykonávať ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk). Vstup do školy je umožnený iba žiakom s rúškom a potvrdeným Vyhlásením o bezinfekčnosti cez rodičovské konto Edupage.

       S prvákom môže do 10.septembra 2021  do školy vstúpiť jeden zákonný zástupca ( podmienkou je vyhlásenie o bezinfekčnosti návštevníka odovzdané triednej učiteľke).

       Vyučovanie v piatok 3.9.2021 pre prvákov končí po 3. vyučovacej hodine,  ročníky 2.- 9.  majú 4 vyučovacie hodiny. Spolu s triednymi učiteľmi si idú prevziať obed do školskej jedálne alebo odchádzajú domov.

       Školský klub detí je v prevádzke od 6.00 do 17.00 hodiny.

      • Pomôcky pre žiakov

      • Zoznam pomôcok pre každý ročník nájdete v  hlavnom menu - vľavo hore, rozkliknúť odkaz VIAC - Pomôcky a potreby.

      • Prevádzka ŠKD 2.9.2021

      • Vážení rodičia,  prevádzka ŠKD vo štvrtok 2.9.2021 bude len pre PRIHLÁSENÉ DETI. ŠKD bude od 9.00  do 14.30 hod. Deti zároveň prihlásime na obed do školskej jedálne.

       Svoj záujem o ŠKD vo štvrtok 2.9.2021 nahláste p. Kataríne Kučerovej do 25.8.2021 do 12.00 hod. správou cez EDUPage konto.

       Od 3. 9.2021 pracuje ŠKD v normálnom režime od 6.00 do 17.00 hod.