• Profil školy

     • Profil školy

     • ZŠ Modra Vajanského 93. bola daná do užívania 1.septembra 1967 ako jedna z najmodernejších škôl v okrese a kraji.  Je to 25 triedna škola s kompletným vybavením /špeciálne učebne pre predmety chémia, prírodopis, fyzika, technické práce, špeciálna príprava dievčat a pod./ O rok 1. septembra 1968 bola dostavaná druhá budova s kuchyňou a jedálňou, telocvičňa, učebne pre školský klub detí a oddychová a záujmová časť. Okolie školy je priestranné s veľkou plochou na športovanie a záujmovú činnosť. Toho času je škola integrovaná spolu so Základnou školou Ľ.Štúra na jednom pozemku.
           Prvou riaditeľkou v roku 1967 sa stala Mgr. Eckertová Oľga, ktorá školu vybavila moderným nábytkom, modernými pomôckami. Škola sa stala spádovou pre okolité obce. Postupne do nej prichádzali žiaci z Dubovej a Vinosad.  Škola dosahovala výborné výsledky vo výchovno-vyučovacom procese.
           V roku 1980 sa stala riaditeľkou Mgr. Ďuranová Mária /Sj.- D/, pokračovala  v začatej práci predchodkyňe, zvelaďovala školu a zvyšovala jej úroveň. Škola mala v tom období do 1000 žiakov. Svojim počtom sa stala jednou z najväčších v okrese. Žiaci dosahovali pod vedením pedagógov výborné výsledky .
           V roku 1987 nastala veľká generačná výmena a obsadenie pedagógov. V tomto roku sa stal riaditeľom školy Mgr. Treský Peter/Tv.- I.st./
      Škola sa naplnila mladými učiteľmi a začala sa prestavba vo vyučovaní, zvyšovali sa nároky na pedagógov a neposledne aj na žiakov. V tom období mala škola  dohromady viac ako 1070 žiakov.  Pri celospoločenských zmenách v roku 1989 veľa učiteľov zmenilo svoje pôsobenie a pri zmenách v spoločnosti sa populačná krivka znižovala, čo malo za následok znižovanie počtu detí prichádzajúcich do prvého ročníka.
           V školskom roku 2008-2009 má škola 350 žiakov v 15 triedach. Otvorené sú 4 oddelenia školského klubu detí. Počet pedagogických zamestnancov je 26 a nepedagogických je 8. Škola nemá vývarovňu jedál, strava sa dováža zo susednej základnej školy.

           Po výberovom konaní v decembri 2009 sa od 1.januára 2010 ujala funkcie Mgr. Malacká Mária /M-Ov./ Menovaná pracovala na škole od roku 1979. Na škole už v prvom roku  pôsobenia boli vymenené obloky a boli zrekonštruované  toalety na všetkých poschodiach školy. Škola pokračovala vo veľmi dobrých úspechoch v olympiadach a súťažiach z minulých rokov. Kolektív učiteľov bol doplnený vhodnými  mladými učiteľmi hlavne na výučbu cudzích jazykov.

      1. marca 2020 nastáva zmena vo vedení školy. Riaditeľkou školy je PaedDr. Marcela Pechová /SJL - DEJ/. V riadiacej funkcii pracuje 19. rok.  Predchádzúce pôsobisko  sa počas jej 9ročného vedenia vyprofilovalo na jednu z 3 najlepších inkluzívnych škôl na Slovensku a stalo sa príkladom dobrej praxe pre ostatné slovenské školy.  Hlavnými úlohami počas budúcich 5 rokov bude profilácia školy s jasnou víziou vzdelávania zameranou na školskú klímu, inkluzívne  vzdelávanie a kvalifikovaný pedagogický zbor.  Škola musí byť bezpečným miestom pre všetky deti, priestorom, kde budú tráviť aj mimoškolský čas a kde sa stanú komplexnými osobnosťami.