• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyZákladná škola, Vajanského 93, 900 01 Modra
  Adresa školyVajanského 93, 900 01 Modra
  Telefón+421 336472581-2
  E-mailskola@zsvajanskeho.edupage.org
  WWW stránkazsvajanskeho.edupage.org
  ZriaďovateľMesto Modra

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobilPoznámkae-mail
  RiaditeľPaedDr. Marcela Pechová 0910 606 953od 1.3.2020skola@zsvajanskeho.edupage.org
  ZRŠMgr. Tatiana Michálková 0911 415 023 michalkova.vajanskeho@gmail.com
  ZRŠMgr. Ľudmila Kovačovičová 0903 868 007od 1.3.2020ludmila.kovacovicova@gmail.com

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaMgr. Michal Kintler 
  pedagogickí zamestnanciMgr. Mária Šimová Juríčková 
   PhDr. Lýdia Fuňová 
  ostatní zamestnanciJarmila Sagmeisterová 
  zástupcovia rodičovPeter Holekši 
   Lenka Puškáčová 
   Ing. Anna Vodičková 
  zástupca zriaďovateľaMgr. Art. Jakub Liška 
   Ing. Ján Jašek 
   Ing. Tatiana Macháčová 
    Mgr. Alexandra Figurová 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovMesto Modra
  SídloDukelská 38, 900 01 Modra
  Telefón 
  E-mailprimator@modra.sk

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 387

  Počet tried: 18

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried22222222218
  počet žiakov364046364949523841387
  z toho v ŠKD293640264    135

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov22224
  vychovávateľov 55
  asistentov učiteľa2 2
      
  spolu  31

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  6. – 9.ročníkFyzika11
  5. – 8. ročníkInformatika8
  5. - 9. ročníkGeografia2

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé

  Škola podporujúca zdravie

  Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania

  Podpora polytechnickej výchovy

  Správaj sa normálne + Policajná akadémia

  Brejky - mliečny program

  Modrá škola

  Čas premien - prednášky pre dievčatá

  Biodiverzita - projekt v areáli školy vo výške 2 000.- eur zameraný na podporu environmentálneho myslenia.

  B) Krátkodobé

  Dobudovanie basketbalového ihriska

  Otvor srdce, daruj knihu

  Červený nos

  Modrý gombík - UNICEF

  Čerstvé hlavičky - čerstvé ovocie do škôl - Kaufland

  C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

  Pomáhajúce profesie II. - operačný program Ľudské zdroje - MŠVVaŠ SR - úspešný - PaedDr. Marcela Pechová. Získanie finančných prostriedkov na inkluzívny tím - 5 pracovných miest na 2 roky

  Kto chýba - projekt - Škola inkluzionistov - NDS - úspešný - projekt sa bude realizovať v školskom roku 2020/2021 - Mgr. Ľudmila Kovačovičová. Projekt zameraný na zmenu klímy v škole a prístup k žiakom vo výške 1000.- eur.

  Čerstvé hlavičky - čerstvé ovocie do škôl - Kaufland - úspešný - realizácia v školskom roku 2021/2022 - PaedDr. Marcela Pechová, Mgr. Ľudmila Kovačovičová. Ovocie pre žiakov školy každý týždeň sponzorsky od Kauflandu.

  Čitateľský kútik - dotácia Mesta Modra prostredníctvom Rodičovského združenia vo výške 400.- eur.

  Čítame pre radosť - projekt ministerstva školstva vo výške 800.- eur.

  Lego učebňa

  Eko alarm

  .

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  V šk. roku 2020/2021 nebola v škole inšpekcia.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  Materiálno-technické podmienky:

  o Žiaci sa učili v 17-tich kmeňových triedach a odborných učebniach: biológia, fyzika, chémia, slovenský jazyk, výtvarná výchova a hudobná výchova.

  o Dve počítačové učebne sa využívali na vyučovanie informatickej výchovy a informatiky, ale tiež na predmety : biológia, fyzika, dejepis, cudzie jazyky, občianska výchova a matematika

  o Na telesnej výchove využívali žiaci telocvičňu, multifunkčné ihrisko a trávnaté plochy .

  o Stravovacie služby poskytuje školská jedáleň.

  o Škola zabezpečuje predaj mliečnej desiatej firmy Rajo.

  • zabezpečenie výučby učebnými pomôckami :

  o Interaktívne tabule sú umiestnené :3 tabule a 1 dataprojektor na 1.stupni,

  o 3 tabule a 1 dataprojektor na 2.stupni

  o 2 dataprojektory / počítačové učebne/

  o 3 dataprojektory /odborné učebne FYZ,CHEM, BIO/

  o Žiaci využívajú dve počítačové učebne.

  o V rámci projektu Podpora technickej výchovy na školách sme doplnili pomôckami učebňu techniky, fyziky, biológie a chémie.

  • stručná analýza súčasného stavu :

  o Škola je staršia, potrebuje neustále opravy a zlepšenia:

  o Podlahová krytina na všetkých troch schodištiach je vymenená.

  o Vymenené dvere na všetkých miestnostiach a nové prahy.

  o Novo natreté sú zárubne a zábradlie na oboch schodištiach.

  o Zrekonštruovaná počítačová učebňa , vymenené počítače a notebooky,.

  o Nábytok pre žiakov bol vymenený na 1.stupni - pre všetkých žiakov,

  o na 2.stupni - pre všetkých žiakov okrem 1 triedy , v ŠKD pre 3 oddelenia.

  o Všetky okná na budove sú vymenené za plastové s tieniacimi žalúziami na južnej strane.

  o Vo všetkých učebniach, kabinetoch i kanceláriách je nové, ekologické osvetlenie.

  o Budova školy je zateplená .

  o Opravená a zrekonštruovaná je strecha na budove, zrenovované odpady a odtok zo striech.

  o Zrenovované bolo kúrenie a jeho regulácia.

  o Obnovená funkcia bleskozvodov.

  o Rekonštrukcia zborovne

  • potreby a pripravované plány :

  o Rekonštrukcia odborných učební - prívod vody

  o Doplnenie kabinetných zbierok novými pomôckami, vybavenie počítačových učební novými počítačmi.

  o Obnova a výmena podlahovej krytiny v odborných učebniach /počítačové, biológie,.../ a triedach

  o Revízia elektrospotrebičov - pravidelná

  o Internetové pripojenie v škole, nová kopírka pre učiteľov

  .

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Silné stránky školy :

  • výchovno -vzdelávacie výsledky žiakov 1. stupňa

  • vybavenosť odborných učební okrem informatiky

  • športová oblasť

  • vyučovanie cudzích jazykov už od 1. ročníka s dlhoročnou tradíciou

  • spolupráca s rodičmi, ich ochota pomáhať škole

  Slabé stránky školy :

  • nedostatok finančných prostriedkov na zakúpenie didaktickej techniky a vybavenia počítačových učební

  • demografický pokles populácie

  • nekvalifilkovaní pedagógovia

  - internetové pripojenie priestorov školy

  - nové trendy vo vyučovaní, online platformy zamerané na žiakov so ŠVVP

  Opatrenia :

  • vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

  • vybudovanie inkluzívneho tímu

  • zapájať sa do projektov na získanie dotácií na úpravu okolia školy pre športové ihriská a vybavenie učební

  - projektová činnosť zameraná na klímu školy a vzdelávanie zamestnancov školy a žiakov

  - založenie Žiackej školskej rady

  - materiálno-technické zabezpečenie dištančného vyučovacieho procesu

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 31

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet: 39 / počet dievčat: 20

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet: 36/ počet dievčat: 19

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet: 3 / počet dievčat: 1

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov020014144

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJENVETVFIGFYZGEGHUVCHEINFKAJMATNBVNEJ
  1.A1       1   1,12  
  1.B1       1   1  
  2.A1,25       1   1,3  
  2.B1,42       1   1,47  
  3.A1,14       1 1 1,38  
  3.B1,38       1 1 1,63  
  4.A1,32       1 1 1,21  
  4.B1,06       1 1 1,12  
  5.A1,721,21    1,121 1 1,32  
  5.B1,361,591,05    1,36  1 1,55  
  6.A1,881,581,38   1,461,381 1 1,88  
  6.B1,081,51,5   1,251,25  1 1,58  
  7.A1,331,251,25   1,331,4211,211 1,46 1,25
  7.B1,281,481,6   1,681,6411,561 1,72 1,8
  8.A1,631,581,581  1,421,2111,3711,571,53 1,25
  8.B1,051,681,681  1,051,2611,2111,861,79 1,33
  9.A1,531,821,29   1,291,12 1,24  2,06  
  9.B1,091,641,5   1,231,27 1,23  2  

  TriedaOBNPVCPDAPVOSJLSPRTHDTSVVLAVUMVYV
  1.A   11,181 1  1
  1.B   111 1  1
  2.A   11,31 1  1
  2.B   11,471 1  1
  3.A 11 1,621 11,05 1
  3.B 11,08 1,381 11,25 1
  4.A 11,05 1,161 11,11 1
  4.B 11,06 1,241 11,12 1
  5.A    1,521    1
  5.B    1,641    1
  6.A1,04   1,961    1
  6.B1,04   1,671    1
  7.A1,21   1,461    1
  7.B1,64   1,721    1
  8.A1,05   1,791    1
  8.B1,47   1,891    1,05
  9.A1   21   11
  9.B1   2,181   11

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspelo s vyznamenanímProspelo veľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaní - v zahraničí
  1.A20002000
  1.B16001600
  2.A21200001
  2.B19154000
  3.A21201000
  3.B25186001
  4.A19172000
  4.B17170000
  5.A26213101
  5.B23184001
  6.A25165301
  6.B24194100
  7.A26204002
  7.B26162701
  8.A19126100
  8.B19136000
  9.A19124102
  9.B22144400
  Spolu:3872685554010

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov- viď rozbor hospodárenia

  2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

  Celkom: 11 174.- eur

  Na mzdy za vedenie krúžkov: 5 989.- eur

  Na pomôcky: 2 700.- eur

  Na prevádzku školy: 2 485.- eur

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuVedúci
  Športové hryLišková 
  Textilné technikyLišková 
  Literárno-dramatickýMuszelová 
  Klub mladého čitateľaHornáčková 
  Cvičenia zo SLJRampáková 
  Technický Janáč 
  FlorbalHolekši 
  Športový krúžokKolárik 
  FIRST LEGO LeeagueMarkovičová 
  FIRST LEGO LeeagueJelenčíková 
  FIRST LEGO LeeagueKolárikJanáč
  FIRST LEGO Leeague BittnerBartoš
  MATMIXKovačovičová 

  § 2. ods. 5 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca školy s rodičmi

  V spolupráci s rodičmi : rodičia zastúpení Radou rodičov a občianskym združením Amavet klub Impulz zorganizovali pre žiakov a ich rodičov tieto akcie :

  • Letný tábor v Chorvátsku spojený s tvorivými dielňami

  • Tvorivé dielne v ŠKD s vianočnými, veľkonočnými a jesennými motívmi

  • Výlety - spolu s deťmi

  • Návšteva výstav

  • Dni vedy a techniky

  • Pomoc pri zbere papiera.

  • Rada rodičov sa schádzala pravidelne, riešila aktuálne problémy a pripravovala akcie pre žiakov.

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Marcela Pechová

  V Modre, 18. augusta 2021

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  Vyjadrenie rady školy

  Vyjadrenie Rady školy :

  Rada školy odporúča zriaďovateľovi MsÚ Modra schváliť „ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,

  jej výsledkoch a podmienkach“ za školský rok 2020- 2021

  .....................................................

  Michal Kintler

  predseda Rady školy

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Stanovisko zriaďovateľa :

  Obec Modra schvaľuje správu Základnej školy, Vajanského 93 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej

  výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020 -2021.

  .............................................................

  Zriaďovateľ