• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola, Vajanského 93, 900 01 Modra
  Adresa školyVajanského 93, 900 01 Modra
  Telefón+421 336472581-2
  E-mailzipctres@zsvajmo.edu.sk
  WWW stránkazsvajanskeho.edupage.org
  ZriaďovateľMesto Modra

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobilPoznámkae-mail
  RiaditeľMgr. Mária Malacká  do 29.2.2020 
  RiaditeľPaedDr. Marcela Pechová 0910 606 953od 1.3.2020zipctres@zsvajmo.edu.sk
  ZRŠMgr. Tatiana Michálková 0911 415 023 michalkova.vajanskeho@gmail.com
  ZRŠMgr. Ľudmila Kovačovičová 0903 868 007od 1.3.2020ludmila.kovacovicova@gmail.com

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaMgr. Michal Kintler 
  pedagogickí zamestnanciMgr. Mária Šimová Juríčková 
   PhDr. Lýdia Fuňová 
  ostatní zamestnanciJarmila Sagmeisterová 
  zástupcovia rodičovPeter Holekši 
   Lenka Puškáčová 
   Ing. Anna Vodičková 
  zástupca zriaďovateľaMgr. Art. Jakub Liška 
   Ing. Ján Jašek 
   Ing. Tatiana Macháčová 
    Mgr. Alexandra Figurová 

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
  MZ 1. stupeň Mgr. Tatiana UhrováI. stupeň, ŠKD 
  PK Prírodovedné predmety RNDr. Iveta JakubcováMAT, FYZ, CHE, BIO, OBN, ETV, TSV, INF 
  PK SJLMgr.Beáta RampákováSJL 
  PK CJMgr. Linda ČintálováANJ, NEJ, KAJ 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 366

  Počet tried: 17

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried22222222117
  počet žiakov404032445552384124366
  z toho ŠVVP          
  z toho v ŠKD363630276    135

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet - 63/ počet dievčat - 34

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet - 40 / počet dievčat - 20

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet - 3/ počet dievčat - 1


   1. ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov315     
  Homeschooling6      

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročBilingválne G - 8. ročníkGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení1113211   
  prijatí813211   
  % úspešnosti73100100100100   

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJFYZGEGCHEMATNEJPDAPVOSJLSPRVLA
  1.A1     1  111 
  1.B1     1  111 
  2.A1,05     1,19  11,141 
  2.B1,11     1,22  11,221 
  3.A1,25     1,38 1 1,4411,25
  3.B1,29     1,18 1 1,0611,06
  4.A1,7     1,8 1,1 1,811,1
  4.B1,68     1,45 1,41 1,8611,32
  5.A1,71,271,03 1,1 1,8   1,51 
  5.B1,761,441,08 1,08 1,52   1,761 
  6.A1,541,461,331,381,25 1,54   2,081 
  6.B1,921,881,761,761,36 1,92   2,321 
  7.A1,951,631,471,741,211,261,951,5  1,631 
  7.B2,321,741,581,951,421,952,212  21 
  8.A21,561,52,061,331,892,11   2,061 
  8.B2,2921,762,191,7122,05   2,291 
  9.A2,3321,292,041,252,082,171,81  2,251 

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeli s vyznamenanímProspeli veľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaní - študujúci v zahraničí
  1.A20001901
  1.B19001900
  2.A21201000
  2.B19180001
  3.A16124000
  3.B17161000
  4.A2199201
  4.B23144401
  5.A30252300
  5.B25185200
  6.A26172601
  6.B26124901
  7.A19105400
  7.B1964900
  8.A2069302
  8.B2184900
  9.A2487900
  Spolu:366199619808

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  1.A2064333,8464333,8400,00
  1.B19102153,74102153,7400,00
  2.A2188742,2488742,2400,00
  2.B1986750,1586750,1500,00
  3.A1664341,7064341,7000,00
  3.B1764638,0064638,0000,00
  4.A2158529,2558529,2500,00
  4.B23103046,82103046,8200,00
  5.A30100133,37100133,3700,00
  5.B2587434,9687434,9600,00
  6.A26143758,88143758,8800,00
  6.B26164865,92164865,9200,00
  7.A19127967,32127967,3200,00
  7.B19126066,32125466,0060,32
  8.A20133574,17133474,1110,06
  8.B21104549,76104549,7600,00
  9.A24157965,79157965,7900,00
  Spolu: 3661778018,5817780485800,00

  Výsledky externých meraní

  V školskom roku 2019/2020 testovanie v 9. ročníku neprebehlo.

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL0  
  Monitor MAT0  

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku22222222117

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
  Rozširujúce (disponibilné) hodiny     
      
  RočníkTriedaPredmetPočet hodínSpolu
  prvý1.A,BANJ,MAT 1,12
  druhý2.A,BANL, MAT2, 13
  tretí3.A,BSJL, MAT, PRI, VYV 2 , 1,1,1 5
  štvrtý4.A,BSJL, MAT, PRI, VLA2,1,1,15
      
  piaty5.A,BANJ, MAT,VYV 1,1,13
  šiesty6.A,BANJ, MAT,DEJ , GEO2,1,1,1 4
  siedmy7.A,BANJ, SJL, NEJ, MAT, INF, GEO2,1,1, 1,5, 0,5,1 7
  ôsmy8.A,BANJ, NEJ, BIO, CHEM,MAT, INF2,1,1,1,1,0,56,5
  deviaty9.A,BANJ, NEJ, MAT, FG2, 1, 1, 1 5

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka000
  Prvého ročníka2400
  Bežných tried15326 
  Špeciálnych tried000
  Pre nadaných000
  Spolu17366 

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
  TPP253
  DPP  
  Znížený úväzok15
  ZPS2 
  Na dohodu3 

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov22224
  vychovávateľov 55
  asistentov učiteľa2 2
      
  spolu  31

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  6. – 9.ročníkFyzika11
  2.- 4. ročníkInformatická výchova 6
  5. – 7.ročníkInformatika11
  5. – 9.ročníkGeografia15
  5. a 9.ročníkAnglický jazyk14
  5.- 9. ročníkTechnika, Svet práce10
  5.-9. ročníkTelesná výchova8

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1. atestácia1 
  2. atestácia  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické 1
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Všetkovedko

  Šaliansky Maťko - 2. miesto okresné kolo - próza

  Pytagoriáda 3 - úspešní riešitelia : Nemec, Baňas, Plvan

  Pytagoríada 4 - úspešní riešitelia - Čukan, Malíšková

  Florbal - krajské kolo 1. miesto dievčatá, postup do celoslovenského kola - nekonalo sa.

  Okresné a postupové súťaže sa nekonali z dôvodu situácie spojenej s COVID-19.

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  - vydávanie šk. časopisu Pod lavicou

  - šk. kolo Šaliansky Maťko

  - zber papiera

  - Pytagoriáda 3. a 4. ročník

  - jesenná výstava tekvíc

  - Deň zdravej výživy

  - Deň školských knižníc-výroba záložiek

  - Beseda s mestskou políciou

  -T estovanie pohybových schopností žiakov 1. ročníka

  - Maksík- do súťaže zapojení žiaci 1. stupňa

  - Mikuláš na 1. stupni

  - Mikulášske besiedky - všetky triedy

  - Divadelné predstavenie v Bratislave - SND - 2., 3., 4. ročník

  - Beseda so spisovateľkou p. Mihálikovou - 1. ročník

  - Vianočný program pre všetky MŠ

  - Vystúpenie žiakov 1. stupňa na Vianočných trhoch organizovaných mestom Modra

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé

  Škola podporujúca zdravie

  Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania

  Podpora polytechnickej výchovy

  Správaj sa normálne + Policajná akadémia

  Brejky - mliečny program

  Modrá škola

  Čas premien - prednášky pre dievčatá

  Biodiverzita - projekt v areáli školy vo výške 2 000.- eur zameraný na podporu environmentálneho myslenia.

  B) Krátkodobé

  Dobudovanie basketbalového ihriska

  Otvor srdce, daruj knihu

  Červený nos

  Modrý gombík - UNICEF

  Čerstvé hlavičky - čerstvé ovocie do škôl - Kaufland

  C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

  Pomáhajúce profesie II. - operačný program Ľudské zdroje - MŠVVaŠ SR - úspešný - PaedDr. Marcela Pechová. Získanie finančných prostriedkov na inkluzívny tím - 5 pracovných miest na 2 roky

  Kto chýba - projekt - Škola inkluzionistov - NDS - úspešný - projekt sa bude realizovať v školskom roku 2020/2021 - Mgr. Ľudmila Kovačovičová. Projekt zameraný na zmenu klímy v škole a prístup k žiakom vo výške 1000.- eur.

  Letná škola - MŠVVaŠ SR - úspešný - PaedDr. Marcela Pechová. Projekt vo výške 1 600.- eur prebiehal posledný augustový týždeň 2020.

  Čerstvé hlavičky - čerstvé ovocie do škôl - Kaufland - úspešný - realizácia v školskom roku 2020/2021 - PaedDr. Marcela Pechová, Mgr. Ľudmila Kovačovičová. Ovocie pre žiakov školy každý týždeň sponzorsky od Kauflandu

  .

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  V šk. roku 2019/2020 nebola v škole inšpekcia.

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  Materiálno-technické podmienky:

  o Žiaci sa učili v 17-tich kmeňových triedach a odborných učebniach: biológia, fyzika, chémia, slovenský jazyk, výtvarná výchova a hudobná výchova.

  o Dve počítačové učebne sa využívali na vyučovanie informatickej výchovy a informatiky, ale tiež na predmety : biológia, fyzika, dejepis, cudzie jazyky, občianska výchova a matematika

  o Na telesnej výchove využívali žiaci telocvičňu, multifunkčné ihrisko a trávnaté plochy .

  o Stravovacie služby poskytuje školská jedáleň.

  o Škola zabezpečuje predaj mliečnej desiatej firmy Rajo.

  • zabezpečenie výučby učebnými pomôckami :

  o Interaktívne tabule sú umiestnené :3 tabule a 1 dataprojektor na 1.stupni,

  o 3 tabule a 1 dataprojektor na 2.stupni

  o 2 dataprojektory / počítačové učebne/

  o 3 dataprojektory /odborné učebne FYZ,CHEM, BIO/

  o Žiaci využívajú dve počítačové učebne.

  o V rámci projektu Podpora technickej výchovy na školách sme doplnili pomôckami učebňu techniky, fyziky, biológie a chémie.

  • stručná analýza súčasného stavu :

  o Škola je staršia, potrebuje neustále opravy a zlepšenia:

  o Podlahová krytina na všetkých troch schodištiach je vymenená.

  o Vymenené dvere na všetkých miestnostiach a nové prahy.

  o Novo natreté sú zárubne a zábradlie na oboch schodištiach.

  o Zrekonštruovaná počítačová učebňa , vymenené počítače a notebooky,.

  o Nábytok pre žiakov bol vymenený na 1.stupni - pre všetkých žiakov,

  o na 2.stupni - pre všetkých žiakov okrem 1 triedy , v ŠKD pre 3 oddelenia.

  o Všetky okná na budove sú vymenené za plastové s tieniacimi žalúziami na južnej strane.

  o Vo všetkých učebniach, kabinetoch i kanceláriách je nové, ekologické osvetlenie.

  o Budova školy je zateplená .

  o Opravená a zrekonštruovaná je strecha na budove, zrenovované odpady a odtok zo striech.

  o Zrenovované bolo kúrenie a jeho regulácia.

  o Obnovená funkcia bleskozvodov.

  o Rekonštrukcia zborovne

  • potreby a pripravované plány :

  o Rekonštrukcia odborných učební - prívod vody

  o Doplnenie kabinetných zbierok novými pomôckami, vybavenie počítačových učební novými počítačmi.

  o Obnova a výmena podlahovej krytiny v odborných učebniach /počítačové, biológie,.../ a triedach

  o Revízia elektrospotrebičov - pravidelná

  o Internetové pripojenie v škole, nová kopírka pre učiteľov

  .

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov- viď rozbor hospodárenia

  2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

  Celkom: 11 174.- eur

  Na mzdy za vedenie krúžkov: 5 989.- eur

  Na pomôcky: 2 700.- eur

  Na prevádzku školy: 2 485.- eur

  § 2. ods. 1 n

  Plnenie stanoveného cieľa

  Plán práce bol splnený čiatočne, dôvodom sú opatrenia súvisiace s COVID-19 a dištančným vzdelávaním.

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Silné stránky školy :

  • výchovno -vzdelávacie výsledky žiakov 1. stupňa

  • vybavenosť odborných učební okrem informatiky

  • športová oblasť

  • vyučovanie cudzích jazykov už od 1. ročníka s dlhoročnou tradíciou

  • spolupráca s rodičmi, ich ochota pomáhať škole

  Slabé stránky školy :

  • nedostatok finančných prostriedkov na zakúpenie didaktickej techniky a vybavenia počítačových učební

  • demografický pokles populácie

  • nekvalifilkovaní pedagógovia

  - internetové pripojenie priestorov školy

  - nové trendy vo vyučovaní, online platformy zamerané na žiakov so ŠVVP

  Opatrenia :

  • vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

  • vybudovanie inkluzívneho tímu

  • zapájať sa do projektov na získanie dotácií na úpravu okolia školy pre športové ihriská a vybavenie učební

  - projektová činnosť zameraná na klímu školy a vzdelávanie zamestnancov školy a žiakov

  - založenie Žiackej školskej rady

  - materiálno-technické zabezpečenie dištančného vyučovacieho procesu

  § 2. ods. 2 a

  Psychohygienické podmienky

  • Psychohygienické požiadavky boli dodržané pri tvorbe rozvrhu hodín pre žiakov, sú zakomponované v poznámkach v ŠkVP.

  • Činnosť ŠKD 3 oddelenia sú v samostatných miestnostiach.

  • Žiaci majú zabezpečenú zdravú desiatu formou predaja mliečnych a ovocných nápojov Brejk.

  • Triedy a chodby školy boli počas roka vyzdobené aktálnymi nástenkami. Na výzdobe sa podieľajú žiaci školy.

  • Namontovaním regulačného ventilu sa zlepšilo fungovanie kúrenia a odstránilo sa poškodzovanie radiátorov.

  • Žiaci využívajú osobné šatňové skrinky namiesto šatní. Školský nábytok majú vymenené všetky triedy, okrem jednej 5.B.

  • Viditeľnosť v triedach sa zlepšila namontovaním nového ekologického osvetlenia včetne osvetlenia tabule.

  • K bezpečnosti žiakov, estetickej úrovni tried i budovy prispela výmena okien na južnej a východnej strane budovy.

  • Zateplenie budovy podporilo funkčnosť a estetiku prostredia.

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuVedúci
  Športové hryLišková
  Textilné technikyLišková
  Literárno-dramatickýMuszelová
  Klub mladého čitateľaHornáčková
  Cvičenia zo SLJRampáková
  Cvičenia z matematikyGolianová
  Technický Janáč
  FlorbalHolekši
  Športový krúžokKolárik

  § 2. ods. 2 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca školy s rodičmi

  V spolupráci s rodičmi : rodičia zastúpení Radou rodičov a občianskym združením Amavet klub Impulz zorganizovali pre žiakov a ich rodičov tieto akcie :

  • Letný tábor v Chorvátsku spojený s tvorivými dielňami

  • Tvorivé dielne v ŠKD s vianočnými, veľkonočnými a jesennými motívmi

  • Výlety - spolu s deťmi

  • Návšteva výstav

  • Dni vedy a techniky

  • Pomoc pri zbere papiera.

  • Rada rodičov sa schádzala pravidelne, riešila aktuálne problémy a pripravovala akcie pre žiakov.

  § 2. ods. 2 d

  Spolupráca školy a verejnosti

  Škola spolupracuje s :

  • Mestským úradom v Modre

  • Políciou mestskou aj štátnou - v rámci projektu a ukážok činnosti

  • Mestskou knižnicou - návštevy a pomoc pri budovaní vlastnej školskej knižnice, metodika

  • KDĽŠ - realizujeme výchovné koncerty a divadlá

  • CPPP a P - aktivity pre žiakov / 1 - 2x každá trieda 2. stupňa/, voľba povolania, ďalšieho štúdia

  • Centrom voľného času - organizovanie súťaží a pomoc pri krúžkovej činnosti

  • Telovýchovnou jednotou - organizovanie súťaží a pomoc pri náboroch žiakov

  • Materskými školami - deň otvorených dverí, pri zápise do prvého ročníka

  • PaKA, Gymnáziom, SVOŠ - účasť na dňoch otvorených dverí, pomoc pri maturitných skúškach

  • Múzeom Ľudovíta Štúra - využitie exponátov pri výuke slovenského jazyka a dejepisu

  • ZUŠ - súťaže, mimoškolská činnosť

  Žiaci sa prezentovali na verejnosti vystúpeniami, výstavami a článkami v Modranských zvestiach.

  Činnosť v čase mimoriadnej situácie

  Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Marcela Pechová

  V Modre, 12. októbra 2020

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12.októbra 2020

  Vyjadrenie rady školy

  Vyjadrenie Rady školy :

  Rada školy odporúča zriaďovateľovi MsÚ Modra schváliť „ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,

  jej výsledkoch a podmienkach“ za školský rok 2019- 2020

  .....................................................

  Michal Kintler

  predseda Rady školy

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Stanovisko zriaďovateľa :

  Obec Modra schvaľuje správu Základnej školy, Vajanského 93 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej

  výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019 -2020.

  .............................................................

  Zriaďovateľ