• Čo má vedieť budúci

    • Čo má vedieť budúci prvák

     • samostatne sa obliecť a obuť
     • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
     • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
     • správne vyslovovať všetky hlásky
     • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
     • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
     • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
     • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
     • poznať základné farby
     • spočítať predmety do „päť“
     • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
     • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
     • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
     • orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“

     Ako by sa budúci prvák mal správať ?

     • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
     • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
     • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
     • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
     • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
     • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie
     • nezajakáva sa pri reči
     • nepomočuje sa

     Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach, zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona však môžete spolu s riaditeľstvom základnej školy a na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o jeden rok.