• Novinky

      • Projekt - Biodiverzita do škôl

      • https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/biodiverzita-do-skol

       "Zeleň v meste je dôležitá pre zdravie ľudí aj z duševného hľadiska, podporuje regeneráciu, lepšie zvládanie stresových situácií. Žiaci s prístupom alebo minimálne výhľadom na zelené priestory majú vyššiu schopnosť sa sústrediť (vplyv na správanie a pozornosť detí). Mali by sme sa snažiť vytvárať vhodné pod-mienky na podporu biodiverzity na celomestskej úrovni, ako aj v areáloch školských zariadení. Projekt Biodiverzita do škôl je zameraný na zvýšenie prírodnej rozmanitosti prostredia škôl, školských areálov, čím prispejeme k zvýšeniu užitočných služieb poskytovaných zeleňou, zlepšeniu mikroklímy, k zlepšeniu vodného cyklu na miestnej úrovni, k vytvoreniu prostredia pre opeľovače (hmyz, včely, motýle). Podporíme tiež výsadbu stromov a rastlín za účelom vzdelávania žiakov, úpravy školských areálov na umožnenie realizácie vzdelávania vo vonkajších priestoroch školy a v neposlednom rade ich premenu na prostredie vhodnejšie pre prírodu aj ľudí. Cieľová skupina a plánovanie projektu Do projektu sa zapoja žiaci II. stupňa ZŠ a študenti stredných škôl spolu s pedagógmi daných škôl. Počas realizácie projektu budú spolupracovať s lektormi Nadácie Ekopolis a externými pracovníkmi – odborníkmi z oblasti záhradníctva a permakultúry."

       Na realizáciu návrhu/projektu získala naša škola finančný grant od Stredoslovenskej a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a od spoločnosti Veolia.

        

        

      • Facebooková stránka našej školy

      • Milí rodičia a priatelia školy, dnešným dňom spúšťame aj facebookovú stránku našej školy. Bude slúžiť na rýchlejšie informovanie o dianí v škole a propagáciu našich akcií. Hľadajte ZŠ Vajanského 93 Modra. Krásne prázdniny. 

      • Ukončenie šk.roku

      • Slávnostné ukončenie školského roku a odovzdávanie vysvedčení bude 30.6.2020  o 9. hodine v jednotlivých triedach. Po rozlúčke sa od 10. hod. môžete naobedovať v školskej jedálni. Prevádzka školského klubu detí je od 6.00 do 15. hod.

       Ďakujeme všetkým za ich pracovné nasadenie, trpezlivosť a ochotu pracovať v tejto náročnej situácii spojenej so zdravotným ohrozením. Želáme Vám príjemné prázdniny a tešíme sa 24. augusta 2020  na letnú školu. 

      • LETNÁ ŠKOLA - zisťovanie záujmu

      • Vážení rodičia, v termíne od 24. - 28. 8 .2020 Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa do Letnej školy v čase od 8.00 do 15.00 hod. Letná škola je pre žiakov 1. -9. ročníka. Náš program:

       HIPHOPOVÁ ŠKOLA, NÁJDI POKLAD, ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA, ENVIRO - pátračka s GPS a množstvo ďalších zaujímavých aktivít.  

       Váš záujem o letnú školu je nutné oznámiť mailom triednemu učiteľovi alebo na zipctres@zsvajmo.edu.sk do 20.6.2020.

      • Organizačné zabezpečenie prevádzky školy od 22.6.2020

      • Nástup žiakov 6.- 9. ročníka ZŠ:

       V prípade záujmu o obed je potrebné nahlásiť sa u vedúcej ŠJ na tel. čísle 033 647 25 66.

       1. Žiaci nastupujú do školy od 7.45 do 8.00 hod. Prejdú ranným filtrom.

       2. Je nutné mať dve rúška /jedno na tvári/, papierové vreckovky a podpísané vyhlásenie o bezúhonnosti.

       3. Povinná účasť žiakov je od 25. do 26.6. 2020 z dôvodu odovzdávania učebníc, kontroly a preberania návratiek.

       Pre žiakov 1. - 5. ročníka sa nič nemení.

       Pobyt žiakov v škole bude pre 1. – 4. ročník ZŠ od 7.00 do 11.30 hod., pre 5. ročník ZŠ od 8.00 do 12.30 hod.   - tzn., že od pondelka 15.6.2020 bude fungovať ranný klub ŠKD od 7.00 do 8.00 hod.   Skupiny žiakov v škole a ŠKD už nie sú obmedzené počtom 20.       

       ŠKD pre prihlásených od 11.30 hod. do 16.00 hod.

       V prípade záujmu o obed je potrebné nahlásiť sa do 29.5.2020  u vedúcej ŠJ na tel. čísle 033 647 2566.

       Príchod do školy a ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk) prebieha od 7.00 do 8.00 hod priebežne, žiaci vchádzajú hlavným vchodom.  

       Zákonný zástupca žiaka v ZŠ:

       1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy – žiak príde ráno s rúškom, vchádza hlavným vchodom. 

       2. Predkladá  pri prvom nástupe žiaka do školy ( alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie). Môžete si ho stiahnuť na webovej stránke školy alebo osobne vyzdvihnúť.


       3. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       4. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň  2 rúška a papierové jednorazové vreckovky, desiatu, dostatok tekutín – žiaci budú väčšinu času tráviť vonku, z tohto dôvodu je tiež vhodné, aby žiaci chodili do školy v športovom oblečení a športovej obuvi.

       5. Sleduje oznamy na webovej stránke školy a triednej učiteľky na IŽK a zabezpečí, aby žiak mal vždy potrebné veci, či školské pomôcky.

       6. Vopred nahlási triednej učiteľke  spôsob odchodu svojho dieťaťa z ŠKD (sám alebo v sprievode osoby žijúcej v spoločnej domácnosti s dieťaťom).

       7. Okrem žiakov a zamestnancov školy nik nevstupuje do budovy školy.

       Deti z ŠKD si budete preberať vo vopred stanovenom čase a počkáte e na svoje dieťa von pri dverách.

        

       Spolu to zvládneme!

       Tešíme sa na vás!

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti: