• Novinky

      • V 3.A sa činili!

      • Bola to škola hrou: kreslili obrázky a zároveň precvičovali anglické slovíčka; športovali na školskom dvore  - loptová hra ,, Bublina letí'' ich zaujala najviac a opakovali učivo pomocou interaktívnej tabule...

        

      • V 2.A bojovali s coronavírusom po svojom...

      • vymýšľali heslá proti korone. Každý deň na ZOOME začínali novým heslom, ktoré mal vymyslieť niekto z detí.Deťom a rodičom sa to veľmi páčilo a samozrejme realizovali sa aj samotní rodičia. Keď sa všetci vystriedali, spísali sme všetky heslá a poslali rodičom detí ako pamiatku na toto obdobie.

       Naše heslá

       My sa pekne učíme a koronu zničíme.(Táňa U.)

       Každý deň dve jablká a korona uteká. (Emilka B.)

       Keď koronu zničíme, do školy sa v zdraví radi vrátime. (Emilka Č.)

       Tým že rúška nosíme, korony sa zbavíme. (Matúško M.)

       Korona, korona, dokedy budeme doma? (Broňka)

       Tým že rúška nosíme, našich starkých chránime. (Paťko)

       Bol raz jeden veľký kráľ, pred koronou utekal. (Miško C.)

       Keďže cvičiť budeme, korony sa zbavíme. (Dorka)

       Dúfam, že keď sa oteplí, korona preč odletí. (Samko)

       My poctivo cvičíme a koronu zničíme. (Emmka a Ellka)

       Vírus sem, vírus tam, školu cez ZOOM predsa dám. (Kubko P.)

       Korony sa nebojíme, rúško si hneď nasadíme. (Viki)

       Keď korona prehrmí, pôjdeme už do školy. (Matúško L.)

       Je tu všade korona, musíme zostať doma.

       Učíme sa na ZOOMe a ruky si mydlíme. (Kajko)

       Korona nás prekvapila, nikto ju k nám nepozval,

       preto radšej sedím doma, aby som ju nedostal. (Kubko J.)

       My koronu premôžeme, ale rúško nosiť musíme, do školy

       vrátiť sa chceme a učiť sa musíme. (Miško Z.)

       Korona vírus sa šíri svetom, neublíži len nám deťom,

       doma pekne sedíme, na školu sa tešíme. (Eliška a Simonka)

       Korona je hnusná stvora, prišla k nám až spoza mora. My ju tu

       už nezvládame, preto ju preč posielame. (Barborka)

       Nebuď sebec, rúško nos, nech korona nemá moc. Aj ja si dnes

       rúško dám, však na Slovensku nie som sám.

       Ty si tiež to rúško daj,

       vydržíme, silu maj. (raper Alfi)

       Vírus nás prekvapil, náladu nám neskazil. Šikovní si rúška šijú,

       chorým, slabým pomáhajú.

       Človek veľkú silu má, hocičo ho nezdolá. (Ľubko)

        

      • Prvý deň v škole

      • V 2.A,  deti oslavovali svoj sviatok MDD a hlavne sa tešili, že sú konečne spolu. Veľkú radosť  mali z hodiny čítania v prírode, pod stromami.

      • Matematický Klokan 2020 - súťažíme!

      • Tento rok nám realizáciu súťaže Matematický Klokan skomplikovali okolnosti, ale vyskúšame si to online. Každý prihlásený žiak dostal od pani učiteľky triednej, alebo matematiky svoj kód na prihlásenie do testu, ktorý je potrebné aktivovať podľa pokynov do 5.6. na stránke matematickyklokan.sk. Ak ste tak ešte neurobili, prihláste sa.

       V týždni od 8. do 12. júna bude prebiehať online súťaž podľa harmonogramu. V daný deň sa môžete prihlásiť v čase od 8:00 do 19:00.  Žiaci prítomní v škole na vyučovaní sa dohodnú s pani učiteľkami triednymi, ostatní pracujú samostatne z domu. Sledujte si deň, ak zabudnete, už si test nevyskúšate!

       29. júna budú zverejnené výsledky (podľa pridelených kódov) a v septembri dostanete diplomy a darčeky.

        

       Prajeme všetkým veľa šťastia J

        

       Harmonogram online súťaže:

       Ročník

       Test

       Deň súťaže

       1.

       Klokanko 1

       utorok 9.6.

       2.

       Klokanko 2

       streda 10.6.

       3.

       Klokanko 3

       štvrtok 11.6.

       4.

       Klokanko 4

       piatok 12.6.

       5.

       Školák

       pondelok 8.6.

       6.

       Školák

       pondelok 8.6.

       7.

       Benjamín

       streda 10.6.

        

      • Srdiečka pre seniorov

      • V rámci náboženskej výchovy na 2. stupni, sme sa spoločne s deťmi zamýšľali nad tým, ktorí ľudia sa v súčasnej dobe, aj tu v Modre, môžu cítiť najviac osamelí a opustení a ako by sme im my mohli trošku pomôcť a snáď urobiť aj radosť. Mnohé deti sa veľmi pekne zapojili a vyrobili farebné papierové srdcia s krátkou povzbudivou myšlienkou, niektorí sa pustili aj do výroby farebných kvetov z krepového papiera. Všetky srdcia a kvety poputovali do Mestského centra sociálnych služieb v Modre a myslím, že urobili radosť. Niektorí zaniesli povzbudenie aj svojim starším susedom na ulici. Deti sa podelili s dobrom, ktoré nosia vo svojom srdci s tými, ktorí to teraz najviac potrebujú. Teším sa z nich a ďakujem všetkým. (Bc. Natália Kokošková)

       Tu sú mená:

       Viktória Rášová 5.A + jej 2 sestry - prváčka na našej škole a škôlkárka

       Michal Brezina 5.A

       Gréta Polonská 5.A

       Vivien Kráľová 5.A

       Kristína Kujanová 5.A

       Jakub Fiala 6.B

       Andrea Schusterová 6.B

       Karin Tóthová 6.B

       Paulína Kľúčiková 6.B

       Dávid Cibula 7.B

       Matúš Čipák 7.B

       Eliška Hroncová 7.B

       Tomáš Hronec 7.B

       Barbora Mária Mihalkovičová 7.B

       Miroslav Dolník 7.B

       Tereza Kľúčiková 8.B

       Barbora Grígerová 8.B

       Monika Mihályová 8.B

       Ondrej Kokoška 9.B

     • Elektronická prihláška k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ + postup k zápisu osobne
      • Elektronická prihláška k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ + postup k zápisu osobne

      • V hornom menu "Žiaci, rodičia a zamestnanci" je vložená elektronická prihláška pre deti, ktoré by mali v školskom roku 2020/2021 navštevovať prvý ročník základnej školy.

       V súlade s Vyhláškou MŠ SR č.330/2008 Zb. o základnej škole a zákonom č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov riaditeľka školy oznamuje rodičom, že zápis do ZŠ Vajanského 93 v Modre na školský rok 2020/2021 sa uskutoční z dôvodu mimoriadnej situácie elektronickou formou.

       Zápis sa ukutoční v termíne od 20. apríla do 30. apríla 2020

       elektronickou formou.  

       Každé dieťa, ktoré  dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy. Zápis do 5. ročníka, prípadne aj do iného ročníka, vyžaduje úspešné zvládnutie predchádzajúceho ročníka. V súčasnej situácii sa dieťa nezúčastňuje zápisu osobne, ale rodič, resp. zákonný zástupca je povinný dieťa do školy zapísať.

       POSTUP:

       1. zákonný zástupca vyplní elektronicky prihlášku do 30.4.2020

       2. overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania - v tomto čase predložite vytlačenú prihlášku podpísanú oboma rodičmi/ prípadne čestné vyhlásenie 2. rodiča/ a rodný list dieťaťa.  

       3. zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie  príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

       4. ak zákonný zástupca požiada o odklad plnenia začiatku povinnej školskej dochádzky, nebudeme vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušnej poradne - zákonný zástupca je povinný ich doložiť dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od prerušenia mimoriadnej situácie. DO ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY uveďte žiadosť o odklad do POZNÁMKY.

       5. všetky blližšie informácie budú zákonným zástupcom poskytnuté pri overení údajov uvedených v prihláške. Toto stretnutie sa uskutoční do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania.

       Pokiaľ nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, vyzdvihnúť tlačivo si môžete osobne v dňoch 27. a 28.4.2020 . Odovzdať ju môžete v dňoch 29. - 30.4. 2020 v budove školy. Čas prebratia a odovzdania je 8.00 -10.00 hod. a 16.00 -18.00 hod. každý deň. Vstup do budovy cez hlavný vchod, povinné je rúško a rukavice. Dezinfekcia rúk bude pripravená v škole.

       V prípade otázok ma kontaktujte na zipctres@zsvajmo.edu.sk alebo na tel. 0910 606 953.

       PaedDr. Marcela Pechová, riaditeľka školy      

      • Hodnotenie - klasifikácia predmetov

      • Vážení rodičia a žiaci, na základe Usmernenia ministra školstva SR z dňa 6.4.2020 a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 17.4.2020 Vám oznamujem, že vyučujúci nebudú hodnotiť /klasifikovať/ predmety, ktoré pôvodne klasifikované boli. Jedná sa o výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, telesnú výchovu, pracovné vyučovanie, technickú výchovu, environmentálnu výchovu, konverzáciu z anglického jazyka, náboženskú, etickú výchovu a informatickú výchovu.Na vysvedčení bude hodnotenie absolvoval.

       Ostatné predmety počas mimoriadnej situácie nebudú hodnotené formou klasifikácie známkou, ale budú hodnotené slovne, bodmi, percentuálne a pod. Každý vyučujúci oboznámi žiakov, akým spôsobom bude ďalej hodnotiť.

       Na koncí školského roku budú tieto predmety klasifikované, teda hodnotené známkou. Vyučujúci bude brať do úvahy známky, ktoré žiak nadobudol v škole, hodnotenie, ktoré žiak nadobudol počas domáceho vzdelávania, jeho aktvitu pri online vyučovaní a bude vychádzať z prác, ktoré žiak odovzdá po skončení mimoriadnej situácie.

       Žiak síce nemôže prepadnúť - dostať na vysvedčení nedostatočnú, ale podľa  usmernenia je " možné v čase mimoriadnej situácie vo výnimočných prípadoch určiť pred vstupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v škole alebo najneskôr do 31.8.2020." O preskúšaní rozhodne pedagogická rada.

       To znamená, že žiak, ktorý sa nezúčastňuje na online vyučovaní, ignoruje výzvy učiteľov apod., môže byť na konci školského roku navrhnutý aj od viacerých učiteľov na komisionálne preskúšanie.

       Zároveň oznamujem rodičom prvákov, že podľa tohto usmernenia sa priebežné aj  záverečné hodnotenie prvákov realizuje slovne.

       PaedDr. Marcela Pechová, riad. školy  

      • Spustili sme online vzdelávanie - ZOOM a MS Teams

      • Naša základná škola vzdeláva online!   Na základe odporúčaní využívame upgradovanú  aplikáciu ZOOM a pripravujme MS Teams. Na 1. stupni fungujeme podľa požiadaviek a možností rodičov na dennej báze, na 2. stupni sa  kontaktujeme s väčšinou žiakov najskôr prostredníctvom triednych učiteľov a postupne sa pripájame aj na jednotlivých predmetoch.Touto formou chceme zvládnuť chýbajúce sociálne kontakty a možnosť vidieť sa s deťmi.

       Naďalej pokračuje komunikácia prostredníctvom mailov, telefónov, Whatsappu a  internetovej žiackej knižky. Spolu to dáme!

       Návod na spustenie ZOOM pre žiakov: 

       https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k

       Pre využívanie Office365 a MSTeams je nutné vytvoriť si  vlastné žiacke konto. Prihlasovacie údaje dostanete od svojich triednych učiteľov.