• Novinky

     • Elektronická prihláška k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ + postup k zápisu osobne
      • Elektronická prihláška k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ + postup k zápisu osobne

      • V hornom menu "Žiaci, rodičia a zamestnanci" je vložená elektronická prihláška pre deti, ktoré by mali v školskom roku 2020/2021 navštevovať prvý ročník základnej školy.

       V súlade s Vyhláškou MŠ SR č.330/2008 Zb. o základnej škole a zákonom č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov riaditeľka školy oznamuje rodičom, že zápis do ZŠ Vajanského 93 v Modre na školský rok 2020/2021 sa uskutoční z dôvodu mimoriadnej situácie elektronickou formou.

       Zápis sa ukutoční v termíne od 20. apríla do 30. apríla 2020

       elektronickou formou.  

       Každé dieťa, ktoré  dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy. Zápis do 5. ročníka, prípadne aj do iného ročníka, vyžaduje úspešné zvládnutie predchádzajúceho ročníka. V súčasnej situácii sa dieťa nezúčastňuje zápisu osobne, ale rodič, resp. zákonný zástupca je povinný dieťa do školy zapísať.

       POSTUP:

       1. zákonný zástupca vyplní elektronicky prihlášku do 30.4.2020

       2. overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania - v tomto čase predložite vytlačenú prihlášku podpísanú oboma rodičmi/ prípadne čestné vyhlásenie 2. rodiča/ a rodný list dieťaťa.  

       3. zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie  príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

       4. ak zákonný zástupca požiada o odklad plnenia začiatku povinnej školskej dochádzky, nebudeme vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušnej poradne - zákonný zástupca je povinný ich doložiť dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od prerušenia mimoriadnej situácie. DO ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY uveďte žiadosť o odklad do POZNÁMKY.

       5. všetky blližšie informácie budú zákonným zástupcom poskytnuté pri overení údajov uvedených v prihláške. Toto stretnutie sa uskutoční do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania.

       Pokiaľ nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, vyzdvihnúť tlačivo si môžete osobne v dňoch 27. a 28.4.2020 . Odovzdať ju môžete v dňoch 29. - 30.4. 2020 v budove školy. Čas prebratia a odovzdania je 8.00 -10.00 hod. a 16.00 -18.00 hod. každý deň. Vstup do budovy cez hlavný vchod, povinné je rúško a rukavice. Dezinfekcia rúk bude pripravená v škole.

       V prípade otázok ma kontaktujte na zipctres@zsvajmo.edu.sk alebo na tel. 0910 606 953.

       PaedDr. Marcela Pechová, riaditeľka školy      

      • Hodnotenie - klasifikácia predmetov

      • Vážení rodičia a žiaci, na základe Usmernenia ministra školstva SR z dňa 6.4.2020 a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 17.4.2020 Vám oznamujem, že vyučujúci nebudú hodnotiť /klasifikovať/ predmety, ktoré pôvodne klasifikované boli. Jedná sa o výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, telesnú výchovu, pracovné vyučovanie, technickú výchovu, environmentálnu výchovu, konverzáciu z anglického jazyka, náboženskú, etickú výchovu a informatickú výchovu.Na vysvedčení bude hodnotenie absolvoval.

       Ostatné predmety počas mimoriadnej situácie nebudú hodnotené formou klasifikácie známkou, ale budú hodnotené slovne, bodmi, percentuálne a pod. Každý vyučujúci oboznámi žiakov, akým spôsobom bude ďalej hodnotiť.

       Na koncí školského roku budú tieto predmety klasifikované, teda hodnotené známkou. Vyučujúci bude brať do úvahy známky, ktoré žiak nadobudol v škole, hodnotenie, ktoré žiak nadobudol počas domáceho vzdelávania, jeho aktvitu pri online vyučovaní a bude vychádzať z prác, ktoré žiak odovzdá po skončení mimoriadnej situácie.

       Žiak síce nemôže prepadnúť - dostať na vysvedčení nedostatočnú, ale podľa  usmernenia je " možné v čase mimoriadnej situácie vo výnimočných prípadoch určiť pred vstupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v škole alebo najneskôr do 31.8.2020." O preskúšaní rozhodne pedagogická rada.

       To znamená, že žiak, ktorý sa nezúčastňuje na online vyučovaní, ignoruje výzvy učiteľov apod., môže byť na konci školského roku navrhnutý aj od viacerých učiteľov na komisionálne preskúšanie.

       Zároveň oznamujem rodičom prvákov, že podľa tohto usmernenia sa priebežné aj  záverečné hodnotenie prvákov realizuje slovne.

       PaedDr. Marcela Pechová, riad. školy