• Ako prebieha zápis na ZŠ

    • Ako zápis na ZŠ prebieha?

     V apríli 2021 výlučne elektronickou formou. Po vyplnení prihlášky Vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme osobné stretnutie - prevzatie rozhodnutia o prijatí a kontrola dokladov,

     Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o dieťati:

     • meno a priezvisko
     • dátum narodenia
     • rodné číslo
     • miesto narodenia
     • národnosť
     • štátne občianstvo
     • trvalé bydlisko dieťaťa
     • v prípade neprítomnosti jedného rodiča je potrebný písomný súhlas zákonných zástupcov so vzdelávaním dieťaťa (tlačivo)

     Pri zápise žiakov do prvého ročníka ZŠ sa zisťujú počty žiakov prihlásených na povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok.

     Rodič dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť, prípadne zaplatí príspevok na učebné pomôcky.

     Učitelia zisťujú počas zápisu ako sú pripravené deti na školu. Overujú si základné schopnosti detí ako napr. či poznajú farby, základné geometrické tvary, základné počty, či sa dokážu podpísať. V neprítomnosti rodiča sa učitelia snažia zistiť, aké sú deti samostatné. Je to však veľmi krátky čas na hlbšie skúmanie dieťaťa. Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku či je vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je vekovo vyhovujúce, touto otázkou by ste sa mali zaoberať dostatočne včas pred zápisom a komunikovať s učiteľmi  a v prípade vyslovenia pochybností o zrelosti dieťaťa navštíviť Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP ).

     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť - riaditeľ školy už nerozhoduje o odklade školskej dochádzky. Štatút odkladu bol zrušený k 1.1.2021.

     Rodič príde na zápis do školy spolu s dieťaťom a zároveň informuje základnú školu o tom, že dieťa bude na základe doporučenia poradne pokračovať v návštevovaní  materskej školy.

     Možné problémy pri nedosahovaní školskej zrelosti:

     • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom
     • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
     • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
     • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
     • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
     • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
     • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
     • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé
     • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici